سفر و ماموریت مرموز ذاکری به کانادا – با قالیچه جادویی

١- طبق بلاگش این سفر در سال ١٩٨٦ بوده است!
٢- طبق مصاحبه ویدئویش این سفر در سال ١٩٨٧ بوده است! (١:١٧:٢٠لینک ویدئو)
٣- طبق کتاب تیمرمن “شمارش معکوس تا بحران” صفحه ١٨ این سفر در سال ١٩٨٨ بوده است!
٤- طبق نوشته خودش در ویکیپدیا این سفر در سال ١٩٨٩ بوده است!
٥- و همینطور از سال ١٩٨٨-١٩٨٠ در اکثر عملیاتهای جنگی شرکت کرده است!
نتیجه: تا به امروز هیچ مدرکی دال بر اینکه ذاکری در کانادا و یا جبهه بوده موجود نیست, چیزی که به کاملا واضح  است این است که ایشان ١٢ سال بازجو و زندان بان بوده و محافظ هیچکدام از رهبران عالیرتبه ایران نبوده است. حرفه اصلیش اذیت و آزار و شکنجه زندانیان و مخالفین جمهوری اسلامی بوده است.  طبق مدارک بدست آمده ایشان هنوز با اطلاعات جمهوری اسلامی در تماس است و سازمانهای اطلاعتی از این موضوع آگاهند ولی تا موقعی که از ایشان استفاده میشود در آلمان به زندگی خود ادامه خواهد داد.جزیات بیشتر در اینجا

Zakeri’s lies and contradictions about his trip to Canada
1- According to his blog he left Iran to Canada in 1986
2- According to his interview on YouTube (link)the trip was in 1987
3- According to Timmerman’s “Countdown to Crisis” page 18 the trip  was in 1988
4- According to his own Wikipedia writing, the trip was in 1989
5- According to the same writing he was in Iran-Iraq war from 1980-1988
As of today there is no evidence whether he was in Canada or in Iran-Iraq war.  Zakeri is still in contact with the intelligence services of the Islamic Republic of Iran, however due to some reasons he is still allowed to live in Germany.

تناقضات ذاکری

تناقضات ذاکری