شخصیت ایشان

۱- انسانی بسیار دروغ گو میباشد
۲- انسانی بیرحم و تقریبا میشود گفت انسانیتی در ایشان موجود نیست، البته اینها از کسی که دهها سال بازجو بوده اند بعید نیست.
۳- بسیار عاشق شهرت هستند، میخواهد با آدمهای معروفی باشند,مخصوصا علاقه شدیدی به بودن با آدمهای اطلاعتی دارند.
۴- فریبکار استاد جعل و دروغ، تنها شخصیتی که میشود به آن نمره ۲۰ را داد.
۵- تناقض در حرف و عمل
۶- نبود هوش و ذکاوت، یا میشود گفت حماقت محض
۷- (سواد بسیار پایین (در حد ۲ راهنمایی شاگرد تنبل، ۴ ابتدای شاگرد باهوش