حمید رضا ذاکری کیست

:اسم و مشخصات
حمید رضا ذاکری متولد ۳ مارس ۱۹۶۴ در شهر اصفهان میباشد، البته حمیدرضا ذاکری اسم واقعی ایشان نمیباشد، یکی از نشانه های آدمهای ترسو پنهان کردن اسم واقعی شان میباشد. “علی رضا سلیمان پاک” اسم واقعی حمیدرضا ذاکری است. این اطلاعات طبق کپی پاسپورتشان میباشد.از اسامی دیگر ایشان آنتونیو صرافزاده میباشد.

:شغل سابق
طبق گفته خودشان در اوایل انقلاب به عضویت سپاه در میاید و بعد مامور اطلاعات سپاه میشود، بعد از آن در سال ۱۳۶۳ مامور اطللاعات رژیم بوده است، کار اصلیشان هم بازجویی بوده است. میتوانید این کلیپها بعدا ببینید.
در سال ۲۰۰۱ از ایران خارج میشوند. ایشان میگویند که بازرس ویژه سازمان اطلاعات رهبری بوده ولی به هیچ عنوان در مورد ۱۲ سال بازجوییشان چیزی نمیگویند.
Zakeri-or-Ali-Reza-Soleiman-Pak-1