گزارش تهدید

bnd_logo1

بنابه بعضی گزارشات، کسانی که به هر نوعی مورد تهدید و یا اذیت و یا ارعاب از طرف ذاکری هستند میتوانند به این سازمانها گزارش بفرستند. دقت کنید که اسم واقعی ایشان را ذکرکنید، که علیرضا سلیمان پاک مقیم آلمان میباشد، به انگلیسی اینطوری نوشته میشود:
Ali Reza Soleiman Pak

وبسایت و یا ایمیل
disiliskilerdb@egm.gov.tr ۱- پلیس ترکیه
https://www.mit.gov.tr/eng/katkiniz.html ۲- میت

https://tips.fbi.gov/ ۳- سازمان فدرال آمریکا
https://www.cia.gov/cgi-bin/comment_form.cgi ۴- سیا

mail@bka.bund.de ۵- پلیس فدرال آلمان
https://www.bnd.bund.de/__not_used_EN/Kontaktformular_EN/contact_node.html ۶- سازمان اطلاعت آلمان
۷- سفارت آمریکا در کشورتان

Please contact us at legalcase@yahoo.com